Poskytované právní služby

Advokátní kancelář je zaměřena na poskytování komplexních právních služeb ze všech oblastí práva. Tyto služby spočívají v zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány, v poskytování právního poradenství, v sepisování smluv a jiných listin a v dalších formách právní pomoci.

Občanské právo

 • problematika vlastnického práva a ostatních věcných práv (zajištění kompletního právního servisu při převodech nemovitostí včetně advokátních úschov),
 • bytové právo (prohlášení vlastníka budovy, smlouvy o převodu jednotek, společenství vlastníků jednotek),
 • nájemní a podnájemní vztahy spojené s byty a nebytovými prostory,
 • závazkové právo (sepis a posuzování smluv),
 • pohledávky, jejich vznik, zajišťování (zástavy, ručení, zajišťovací převody, postoupení) a vymáhání,
 • náhrady škod, bezdůvodné obohacení,
 • dědické právo,
 • ochrana osobnosti,
 • autorské právo,
 • zastupování před soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu ČR.

Obchodní právo

 • zakládání společností - založení s. r. o., změny a transformace společností, akvizice,
 • převody obchodních podílů, prodeje podniků, změny právních forem, řízená likvidace společností,
 • právní pomoc při organizaci valných hromad a zasedání statutárních orgánů společností,
 • sepis a posouzení smluv uzavíraných mezi podnikateli, jednání s protistranou,
 • zajišťování pohledávek (zástavy, ručení, zajišťovací převody, postoupení), jejich vymáhání a správa,
 • hospodářská soutěž,
 • veřejné zakázky,
 • průmyslová práva,
 • směnečné právo,
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních.

Insolvenční právo

 • právní poradenství v případě úpadku společností a osobního bankrotu fyzických osob,
 • sepisování návrhů na prohlášení konkursu, povolení reorganizace a oddlužení,
 • sepisování přihlášek do insolvenčního řízení,
 • zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčních řízeních před soudy.

Rodinné právo

 • společné jmění manželů (změna rozsahu, vypořádání),
 • předmanželské smlouvy,
 • rodičovská práva k dětem, úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství,
 • zastupování klientů v rozvodovém řízení,
 • řešení výživného mezi manžely, mezi rozvedenými manžely, mezi rodiči a dětmi a ostatními příbuznými, výživné a úhrada nákladů neprovdané matky dítěte.

Pracovní právo

 • obecné právní poradenství v pracovněprávních otázkách,
 • pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody o pracovní činnosti a provedení práce, změny a ukončení pracovněprávních vztahů, odstupné,
 • dohody o hmotné odpovědnosti,
 • vnitřní předpisy zaměstnavatele,
 • náhrada škody, pracovní úrazy, nemoci z povolání,
 • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů při soudním i mimosoudním řešení pracovněprávních sporů.

Správní a ústavní právo

 • zastupování ve správním a přestupkovém řízení, v řízení před katastrálními, živnostenskými a stavebními úřady,
 • zastupování ve správním soudnictví, správní žaloby, kasační stížnosti,
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem České republiky při řešení ústavních stížností,
 • komunální právo,
 • stavební právo,
 • horní právo.

Trestní právo

 • zastupování v přípravném řízení na základě plné moci i ex offo,
 • obhajoba před soudem,
 • zastupování poškozených v adhezním řízení,
 • posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních důsledků.